Anunt angajare – Paznic

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”, cu sediul în Bolintin Vale, strada Republicii, nr. 2B, județul Giurgiu, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform G. nr. 1336/08.11.2022.

 

 1. Nivelul postului: execuţie
 2. Denumirea postului: PAZNIC, post vacant, pe perioadă nedeterminată
 3. Gradul/Treapta /profesională: I (M)
 4. Numărul de posturi: 2

 

 

B.)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 

 1. a) Cerere de înscriere la concurs, formular tipizat ( anexa nr.2, HG nr.1336/2022) se va completa la sediul unităţii şcolare;
 2. b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) Copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) Certificat de cazier judiciar;
 7. g) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) Curriculum vitae, model comun european.
 10. j) Dosar cu sina.

 

Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atesta vechimea în muncă se prezintă şi în original în  vederea verificării conformităţii cu acestea.

Dosarele de concurs se depun la Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” compartimentul secretariat, tel. 0246271283,

Persoana  de contact Ivănuş Florica, email: mail@liceubolintin.com

 

 

 

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Studii minime: Medii
 2. Studii specifice: Atestat pentru exercitarea funcţiei de paznic;
 3. Spirit de iniţiativă, comunicare, lucrul în echipă, rezistenţa la stres;
 4. Vechimea în specialitatea necesară : minim 3 ani ;
 5. Disponibilitate pentru lucru în schimburi și pentru zilele nelucrătoare.

 

D.) Bibliografie  

 1. Legea 333/2003, publicată în M.O Partea I nr.525 din 22.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecţia persoanelor;
 2. Hotărârea nr.301/2012, din 11/04/2012 publicat în M.O, Partea I nr. 335 din 17.05.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 3. 3. Legea 307/2009 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată 2015;
 4. Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă actualizată 2015;
 5. Legea nr 481/08.11.2004 privind protecţia civilă;
 6. Constituţia României –Drepturile şi libertăţile cetăţenești şi noţiuni de patrimoniu și drept de proprietate.

 

Tematică:

 

 1. Legea 333/2003, publicata in M.O Partea I nr.525 din 22.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecţia persoanelor;

– Cap. I – Dispoziţii generale

– Cap II ­­– Paza proprie

– Cap. V- Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea și dotarea personalului de pază și garda de corp;

– Cap. VI – Atribuţiile  personalului de pază.

 1. Hotărârea nr.301/2012, din 11/04/2012 publicat în M.O, Partea I nr 335 din 17.05.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecţia persoanelor;

– Dotarea și folosirea însemnelor și  a mijloacelor de apărare;

– Documente specifice executării și evidenţei serviciului de pază.

 1. Legea 307/2009 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată 2015:

– Capitolul I –dispoziţii generale;

– Capitolul II- obligaţiile privind apărarea împotriva incendiilor;

 1. Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă actualizată 2015;

– Capitolul IV- Obligaţiile lucrătorilor;

– Capitolul V – Supravegherea sănătăţii;

– Capitolul VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor;

– Capitolul VII – Grupuri sensibile la riscuri.

 1. Legea nr 481/08.11.2004 privind protecţia civilă.

 

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

–  termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 30.10.2023, ora 15.00, la sediul instituţiei;

–    selecţia dosarelor: 03.11.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei;

–    afisarea rezultatelor la selectia dosarelor, 03.11.2023, la sediul instituţiei;

–    termen contestare selecţie dosare, 06.11.2023, la sediul instituţiei;

–  afișarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor  selecţiei dosarelor, 07.11.2023, la sediul instituţiei;

 • proba scrisă în data de 09.11.2023, ora 09.00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă 09.11.2023 , ora 14.00;
 • proba interviu în data de 10.11.2023 , ora 09.00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor de la proba de interviu: in data de 10.11.2023, ora 11.00
 • afişarea rezultatelor 11.2023 ora 12.00.

 

 

 

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

 • se pot depune contestaţii în data de 13.11.2023, până la ora 15.00, la sediul instituţiei.
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 14.11.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei
 • afişarea rezultatelor finale: 15.11.2023 ora 10.00